obr

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej e-booků (elektronických knih), konzultací , on-line i živých kurzů 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih), konzultací, on-line i živých kurzů (dále obojí společně označováno jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.jogaprozenskezdravi.cz.

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.jogaprozenskezdravi.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I.               Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II.              Důležité pojmy (definice)

III.            Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV.            Cena produktů a platba

V.             Dodací podmínky

VI.            Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

VII.          Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII.         Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX.            Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X.             Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Mgr. Kateřina Nováková
IČ: 67820620, zapsána v živnostenském rejstříku u Živnostenského Úřadu MČ Praha 4 od 18/01/2017.
S místem podnikání: Pod lysinami 479/14, Praha 4 Hodkovičky 147 00
Kontaktní telefon: +420 724 765 390
Adresa pro doručování elektronické pošty: jogaprokazdeho@gmail.com

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.jogaprozenskezdravi.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. NEJEDNÁ SE O POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí, zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení, jejichž přínosem může být zlepšení duševní a fyzické rovnováhy, záleží však jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Účinnost produktů a konkrétní výsledky produktů závisí na přístupu jednotlivých kupujících. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Nejedná se o poskytování zdravotních služeb. Pokud je v popise produktu uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, je nezbytné se tímto doporučením řídit.

8. ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI. Každý Kupující užívá předmět koupě na vlastní riziko.
Prodávající neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy (včetně zdravotních), které by vznikly v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsaženými ve videích, v PDF dokumentech, v obrázcích, v audio nahrávkách nebo uveřejněnými na webových stránkách www.jogaprozenskezdravi.cz.
Uzavřením kupní smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou Kupujícího (resp. Spotřebitele) a Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře nebozasláním objednávky přes Google formulář.

2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

Pokud na webovém rozhraní není uvedeno jinak, kurzy ani e-booky neslouží jako individuální mentoring nebo konzultace ohledně zdravotního (nebo emočního, duševního, mentálního) stavu Kupujícího nebo jakékoliv jiné osoby. Pokud je na webovém rozhraní uvedeno, že k zakoupenému produktu existuje forma podpory (většinou ve Facebookové skupině ke kurzu, případně formou společných Zoom setkání – podrobnosti o druhu podpory z mé strany jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní), nejedná se o individuální mentoring nebo konzultaci. Odpovídám pouze na otázky vztahující se k probírané části kurzu a nejsem povinna dávat individuální konzultaci ke stavu Kupujícího nebo jakékoliv jiné osoby. Součástí kurzu není podpora ani opovídání dotazů po e-mailu ani Messengeru či přes WhatsApp.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ.

Pro objednání produktů přes objednávkový formulář Google forms vyplníte své jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt.

Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

 O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce.

Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, e-mail, telefonní číslo, u podnikatelů IČO, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána, a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. JAZYK. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.

2. KUPNÍ CENA. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. DODÁNÍ PRODUKTŮ. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol (v případě objednání produktu přes webové rozhraní), aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v Eurech.

Kupní cenu za on-line kurz je možné uhradit jednorázově, ale rovněž v několika splátkách, v závislosti na typu produktu. V takovém případě bude kupní cena rozdělena do odpovídajícího počtu splátek. Ke každé splátce bude vyhotovena faktura, na které bude uvedena splatnost jednotlivé splátky. Počet splátek závisí na typu produktu, vždy je jejich počet uveden u nabídky jednotlivého produktu ve webovém rozhraní.

a. Pokud je možné zakoupit i jednorázově jednotlivé díly on-line kurzu (nejedná se tedy o prodej na splátky, ale možnost zakoupit pouze jednu část produktu odděleně, jako samostatně prodejný produkt), je po zaplacení kupní ceny zpřístupněn klientovi pouze obsah odpovídající zaplacenému dílu (obsah tohoto dílu on-line kurzu se otevírá postupně, většinou po týdnu, pokud není uvedeno jinak ve webovém rozhraní – klient tedy nemá přístup k celému obsahu ihned po zaplacení dílu kurzu, nýbrž se postupuje podle programu v kurzu). 
Kupní cena za jednotlivý díl je vždy uvedena u nabídky jednotlivého produktu ve webovém rozhraní.

b. Pokud je možné zakoupit i jednorázově jednotlivé díly on-line kurzu a klient v průběhu splátkového kalendáře za celý on-line kurz přestane platit předepsané splátky, je povinen doplatit každou již zaplacenou splátku navýšenou o počet procent odpovídající kupní ceně jako v případě koupě samostatného dílu on-line kurzu dle bodu 4. a. těchto všeobecných obchodních podmínek. Klientovi bude odepřen přístup k již zaplacené části on-line kurzu do doby, než tento rozdíl v ceně všech již zakoupených dílů kurzu doplatí. Pokud bude mít klient zájem o zpřístupnění dalších částí kurzu, bere na vědomí, že je nadále povinen zaplatit stejnou kupní cenu jako v případě koupě samostatného dílu on-line kurzu dle bodu 4. a. těchto všeobecných obchodních podmínek.

c. Pokud není možné zakoupit jednorázově jednotlivé díly on-line kurzu a klient v průběhu splátkového kalendáře za celý on-line kurz přestane platit předepsané splátky, bude mu odepřen přístup k již zaplacené části on-line kurzu (a nejsem povinna vracet již zaplacené části na kupní ceně, případně na jednotlivých splátkách). Poté, co klient zaplatí dosud nezaplacené splátky, je klientovi opět přidělen přístup ke kurzu.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, ve faktuře.  Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. (V případě on-line platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy).

O přijetí platby vám vystavím fakturu, kterou u on-line platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

E-book ani konzultaci není možné hradit formou splátkového kalendáře.
V případě rozdělení kupní ceny u on-line kurzu na splátky, bude splatnost jednotlivých splátek uvedena ve faktuře k jednotlivé splátce. Splátka je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
Neuhrazení kupní ceny do data její splatnosti, případně neuhrazení jednotlivých splátek do data jejich splatnosti, je podstatným porušením povinností plynoucích z kupní smlouvy.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

V případě úhrady on-line kurzu na splátky vám bude ve vytvořeném uživatelském účtu zprovozněn obsah odpovídající zaplaceným splátkám. Do úplné úhrady kupní ceny vám nebude zpřístupněn celý obsah on-line kurzu, pokud ve webovém rozhraní není uvedeno jinak. Obsah kurzu se většinou zpřístupňuje postupně, a to po týdnu, pokud není uvedeno ve webovém rozhraní jinak (úplná úhrada kupní ceny tedy ne vždy znamená, že je ihned zpřístupněn celý obsah on-line kurzu – záleží na časování příslušného kurzu a postupném zpřístupňování jeho obsahu).

V případě fyzicky probíhajících workshopů a seminářů prodávající uskuteční dodání v předem stanoveném místě a čase, které jsou uvedeny vždy v jednotlivém prodejním formuláři zákazníka. Za splnění dodávky se považuje vlastní realizace workshopu.

2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz (přístupové údaje) bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby on-line platební kartou nebo rychlým on-line převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Výjimkou je jen výše uvedená situace, kdy on-line kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní stejný předem avizovaný den.

3. DOSTUPNOST OBSAHU. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

4. FUNKČNOST. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Veškerý obsah webových stránek www.jogaprozenskezdravi.cz i souvisejících účtů na sociálních sítích – to znamená texty, fotografie, videa, zvukové nahrávky, grafika, obrázky, ikony a další audiovizuální nebo zvukový obsah, jakož i jeho grafický design a zdrojové kódy, jsou mým vlastnictvím. Není dovoleno jej kopírovat, a to ani částečně.
Digitální obsah slouží pouze pro osobní účely Kupujícího a není určen pro komerční využití Kupujícího. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv. V obou případech jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit a zároveň nejsem povinna vám vrátit již zaplacenou platbu za produkt, resp. již zaplacené splátky za produkt.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. V souladu s ust. § 1837 písm. l) obč. zák. kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 obč. zák., neboť předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (kurz, e-book atd.).

2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, a to zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv, nezaplacení kupní ceny, případně nezaplacení jednotlivých splátek v případě rozdělení kupní ceny na jednotlivé splátky, a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce. V případě, že dojde k prodlení s úhradou jednotlivých splátek, a to prodlení ve lhůtě 10 dní po splatnosti jednotlivé splátky, jsem oprávněna zablokovat přístup do členské sekce. V případě, že byly splátky hrazeny pouze částečně a ze strany klienta došlo k podstatnému porušení povinností, nejsem povinna vracet již zaplacené části na kupní ceně, případně na jednotlivých splátkách.

Odstoupení od smlouvy v rámci živých workshopů 

Pokud se kupující omluví nejpozději do 14 dní před datem konání akce:

a) Vrátí prodejce celou kupní cenu vybrané akce. Omluvit se je nutné elektronickou formou na email jogaprokazdeho@gmail.com s uvedením důvodu a přiložením kopie faktury/ daňového dokladu a data nákupu s číslem vašeho bankovního účtu, na který žádáte vrácení kupní ceny vybrané akce. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

b) Částku je možné také převést na některý z dalších termínů akce podobného rozsahu.

Pokud se kupující omluví nejpozději do 7 dnů před datem konání akce:

a) Prodejce kupujícímu nabídne možnost využití náhradního termínu akce podobného obsahu bez možnosti vrácení zaplacené kupní ceny za akci. 
b) Prodejce kupujícímu vrátí 50% kupní ceny vybrané akce. Omluvit se je nutné elektronickou formou na email jogaprokazdeho@gmail.com s uvedením důvodu a přiložením kopie faktury/ daňového dokladu a data nákupu s číslem bankovního účtu, na který kupující žádá vrácení 50% kupní ceny vybrané akce. Kupujícímu bude zaslán dobropis s odpovídající částkou. Částka bude prodejcem vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

V případě odhlášení kupujícího z akce z důvodů náhlého vážného onemocnění 7 dnů a méně před konáním akce:

a) Celá částka propadá. Odečteny budou veškeré provozní náklady spojené s rezervací místa pro kupujícího, protože v tak krátké době již není možné za něj sehnat náhradu. Případně je možné, po domluvě s organizátorem akce, akci využít i prostřednictvím jiné osoby, která bude v souladu s podmínkami konání akce. 
b) Pokud se prodejci podaří za kupujícího doplnit náhradníka, nabídne kupujícímu možnost využití náhradního termínu akce podobného obsahu bez možnosti vrácení zaplacené kupní ceny za akci.
Prodávájící předem děkuje za pochopení a hlavně včasné omluvy, v případě, že se kupující akce nebude z jakéhokoli důvodu moci zúčastnit. 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u on-line kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronickou adresu jogaprokazdeho@gmail.com.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese jogaprokazdeho@gmail.com.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. ledna 2022.